Strategia Obywatelska Rozwoju Energetyki Polskiej

Strategia Obywatelska Rozwoju Energetyki Polskiej (zwanej dalej SOREP 2016 – 2050) została opracowana na skutek oczekiwań społecznych dotyczących zmian w energetyce, dających w perspektywie obywatelom powszechny dostęp do energii „czystej” i taniej.
SOREP dedykowana jest politykom, samorządowcom, górnikom, energetykom i wszystkim, którym zależy na rozwoju energetyki inteligentnej, taniej i czystej jako głównego czynnika rozwoju gospodarczego.
Opracowanie SOREP 2016 - 2050 z założenia nie ma charakteru naukowego, powinno (w założeniu autorów) stad się obywatelskim głosem w dyskusji o energetyce, jednym z impulsów koniecznych zmian w energetyce i gospodarce polskiej.
Funkcjonujący obecnie system energetyczny, stworzony w latach 60 i 70 ub. wieku, w coraz mniejszym stopniu spełnia oczekiwania społeczne.
Elity polityczne, władze, organy państwa po 1989 roku zmniejszyły stan bezpieczeństwa energetycznego z poziomu 130 %, do stanu znacznie poniżej granicy bezpieczeństwa obecnie, poprzez stałe zmniejszanie udziału paliw własnych w bilansie energetycznym oraz oddanie zakładów wytwórczych energii w obce ręce.
Ogólnie dostępna energia w latach 70 ub. wieku, stała się obecnie dla 30 % społeczeństwa dobrem luksusowym, a dla 10% niedostępnym.
Zjawisko „ubóstwa energetycznego” nie maleje w ostatnich latach, natomiast rosną lub utrzymują się na wysokim poziomie zyski elektrowni i firm pośredniczących w dostawach energii do konsumentów. Zagrożone są jednocześnie miejsca pracy w górnictwie.
Polityka energetyczna państwa po 1989 roku jest sprzeczna z interesem paostwa i obywateli. Próby jej definiowania w ostatnich latach są nadal sprzeczne z interesem publicznym, a kluczowe dokumenty rządowe, stanowione prawa i regulacje w zakresie zmian i rozwoju energetyki, są nie tylko sprzeczne z interesem państwa i obywateli, ale także pozbawione elementarnych podstaw merytorycznych i logiki.
W obawie przed kontynuacją takiej „polityki energetycznej paostwa”, ale także w nadziei na pozytywne zmiany w energetyce, których mogą dokonać obecne władze od 2016r., w dialogu ze społeczeństwem i zgodnie z jego oczekiwaniami, została opracowana Strategia Obywatelska Rozwoju Energetyki Polskiej na lata 2016 – 2050