Oferta

Dla samorządów

Centrum Zrównoważonego Rozwoju oferuje doradztwo przy opracowaniach strategicznych, planistycznych i programowych:

 • Programy rozwoju, uporządkowania ekologicznego i ochrony obszarów dorzeczy, gmin, Związków Gmin, Powiatów, regionów
 • Strategie Rozwoju gmin.
 • Programy Ochrony Środowiska .
 • Plany Gospodarki Odpadami
 • Programy Selektywnej Zbiórki Odpadów
 • Plany Rozwoju Lokalnego
 • Programy rewitalizacji obszarów miejskich
 • Plany zaopatrzenia gmin w energię i paliwa
 • Lokalne Agendy 21
 • Projekty Zintegrowane
 • Wykonanie opracowań dla współfinansowania ze środków krajowych i funduszy UE

 • Analizy Programowo Przestrzenne, Programy i Plany :
 • systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich z uwzględnieniem przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Zapotrzebowania i zaopatrzenia w wodę i jej uzdatniania
 • Zaopatrzenia w energię z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.
 • Dla innych przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych.
 • Studia Wykonalności
 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Inne dokumentacje finansowe i formalno prawne niezbędne do złożenia wniosków o finansowanie projektów.
 • Oferujemy również :

 • Opracowanie dokumentacji i wniosków do pozwoleń zintegrowanych.
 • Montaże finansowe.
 • Dobór partnerów do współrealizacji Projektów.
 • Zarządzanie Projektami (menedżer projektu).
 • Szkolenia z zakresu rozwoju zrównoważonego.